Anasayfa İletişim
 
BİLGİLER
Tıbbi Patoloji Ana Bilimdalı
Genel Tanıtım

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi içerisinde 1. katta, Amaliyathaneye yakın bir konumda hizmet vermektedir. Halen Anabilim Dalında 5 Profesör ve 2 Doçent olmak üzere toplam 7 Öğretim Üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi Doktor görev almaktadır. Ayrıca Anabilim Dalında 2 si Biyolog olmak üzere toplam 7 Laboratuvar Teknikeri, 4 sekreter ve 1 yardımcı personel, 1 arşiv yardımcısı personel görev yapmaktadır. Anabilim dalımız bünyesinde görev yapmakta olan Sitopatoloji birimi YÖK tarafından 2011 yılından itibaren "Sitopatoloji Bilim Dalı" olarak kabul edilmiştir.

Temel görevi başta kanser omıak üzere pek çok hastalığın kesin teşhisini koymak gibi görünse de, aynı zamanda hastalıkların tedavisinin planlanmasında ve hastalık takibinde de önemli rol üstlenmiştir. Hastalıkların teşhisi, temel - klinik araştırma ve eğitim başta olmak üzere üç değişik alanda görev yapan Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi mezunlarının uzmanlık yapabileceği bir bilim dalıdır.

Anabilim dalımızın teşhise yönelik çalışmaları; frozen kesit işlemi (ameliyat sırasında hızlı patolojik inceleme), hastane içi biyopsi ve ameliyat materyallerinin incelenmesi ve hastane dışı konsültasyon vakalarının teşhis işlemlerinin yürütülmesidir. Bölümümüzde genel cerrahi, gastrointestinal, genitoüriner, jinekoloji, kemik/yumuşak doku, cildiye, pediatri, göğüs hastalıkları, kulak-burun-boğaz, beyin cerrahisi, hematoloji servislerinden gelen yılda ortalama 13.000 biyopsi ve sitoloji materyali değerlendirilmektedir. İhtiyaç duyulan olgularda otomatik olarak, inımünhistokimya ve histokimya yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda SISH uygulaması yapılmaktadır. Bu işlemlerin amacı dokulardaki değişikliklerin histolojik ve sitolojik teşhisleri için gerekli antijen boyaları sağlamaya ve kanser tanısı ve hastaların prognozunu tespit etmeye yöneliktir. Böbrek iğne biyopsileri ve bazı deri hastalıklarında tanı amaçlı immunoflorasan boyama ve değerlendirme işlemi yapılmaktadır.

Bu işlemler sonucunda, sitolojik materyal ve küçük biyopsiler için 5 iş günü, büyük rezeksiyonlar için 10 iş günü, bebek otopsileri için 2 ay, kemik gibi dekalsifıkasyon işlemine ihtiyaç duyan dokular için daha uzun süreli randevular verilerek spesmenlerin raporlandırılması sağlanmaktadır.

Sitolojik incelemeler genellikle iki amaç doğrultusunda kullanılır: vajinal yaymalarda olduğu gibi kanser gelişmesinden önce tarama yaparak kanserlerin erken tanınmasını sağlamak ve kanser tanısı koymaktır.

Eksfoliatif sitolojide (hücrelerin kendiliğinden vücut boşluklarına dökülmesi) jinekolojik örnekler, idrar, çeşitli vücut sıvıları incelenir. Bölümümüzde vücut sıvılarının sitolojik incelemesi amacıyla sitospin cihazı kullanılmaktadır. Değişik kliniklerden gelen örnekler özelliklerine göre boyanarak patoloji uzmanları ve sitopatolog tarafından değerlendirilir. Hastada daha az invaziv olması, ucuz ve hızlı teşhise gidilmesi nedeniyle Radyoloji Anabilim Dalı, KBB Anabilim Dalı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından meme, lenf bezi, tiroit gibi yüzeyel organlardaki lezyonlardan yapılan İİA Biyopsileri hasta başı yeterlilik değerlendirilmesi yapılarak hızlı bir şekilde sonuçlandırılmakta ve yetersiz yayma oranının düşürülmesi yanı sıra tanı gecikmesi de önlenmeye çalışılmaktadır. İİAB tekniği ile alınan materyaller laboratuarımızda gereken özel boyalar ile boyanarak patologlar/ sitopatologlar tarafından değerlendirilmektedir.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında yapılan çalışmalardan biride otopsi işlemidir. Sıklıkla bebek otopsileri yapılmakla birlikte, daha nadir olarak Adli Tıp Anabilim Dalı'nın ihtiyaç duyması durumunda yetişkin otopsilerine de kosültan hekim olarak eşlik edilmektedir.

Cerrahi işlemler sonrasında, biyopsi teknikleri ile hastadan alınan dokular ve eksfoliyatif sitoloji ve İİAB materyalleri bölümümüze geldiğinde her hasta için sadece o spesmene verilen özel bir numara ile kaydedilerek bölümümüze kabul edilmektedir. Gelen dokular 8-24 saat fiksasyon solüsyonlarında bekletildikten sonra otomatik doku takip cihazları ile takipleri yapılmakta ve manüel olarak boyama işlemleri yapıldıktan sonra dokunun bölümümüze gelmesinden yaklaşık 24-48 saat sonra mikroskopta incelenebilir hale gelmektedir. Bölümümüze incelenmek üzere gelen spesmenlerin tamamı uzman patologlar tarafından incelenerek tanı verilmektedir. Kemik içeren dokular için özel dekalsifikasyon işlemleri yanı sıra büyük hacimli ve yağ dokusundan zengin spesmenler için uzun süreli kontrollü fiksasyon işlemi uygulanmaktadır. Raporlar bilgisayar ortamında ve ciltlenerek arşivlenmekte, yine biyopsilere ait parafin bloklar ve tüm lamlar arşivde saklanmaktadır.

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı içerisinde çeşitli hastalıklar ve kanserlerin nedeni, teşhisi ve prognozuna etki eden faktörleri araştırmak amacıyla Klinik ve Temel Bilimler ile birlikte çeşitli çalışmalar ve Uzmanlık Tezleri yapılmaktadır.

Anabilim dalımızın eğitim faaliyetleri arasında ;
1- Tıp Fakültesi Dönem 3- Dönem 2 ve Dönem 5 öğrencilerine patoloji derslerinin anlatılması, çeşitli fakülte ve yüksekokullarda patoloji, patofizyoloji, sitoloji derslerinin anlatılması,
2- Bölümümüzde eğitim alan araştırma görevlilerinin patoloji eğitimi bulunmaktadır.
3- Hastanemiz bünyesinde bulunan çeşitli anabilim dalları ile düzenli olarak Klinikopatolojik toplantılar ve Onkoloji Konseyi'ne eşlik etmektedir.
4- Tüm bunların dışında gerek halka yönelik gerekse akademik düzeyde ilimizde yer alan diğer hastanelerde ki meslektaşlarımıza yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantılarına önderlik etmek yer almaktadır.


TARİHÇEMİZ
Prof Dr Şerefettin CANDA (1977-1979 yılları arasında kurucu öğretim üyesi)
Prof Dr Tülay CANDA (1977-1979 yılları arasında kurucu öğretim üyesi)
Prof Dr Behsan ÖNOL ( 1980-1983 yılları arasında çalıştı/ Tıp Fakültesi Dekanlığı yaptı)
Prof Dr Rahmi HANAĞASI ( 1983-1985)
Uzm Dr Ali KÜPELİOĞLU ( 1985-1986)
Prof Dr Handan AKER ( 1985-2002 / 2009- halen devam ediyor)
Prof Dr. Fahrettin GÖZE (1986- halen devam ediyor)
Prof Dr Ender DÜZCAN ( 1985-1995)
Prof Dr Reyhan EĞİLMEZ (1988-1999/ 2002-halen devam ediyor)
Prof Dr Esin YILDIZ (1989- halen devam ediyor)
Prof Dr Sema ARICI ( 1992- 2010)
Prof Dr Şahande ELAGÖZ (1992- halen devam ediyor)
Doç Dr Hatice ÖZER (1998- halen devam ediyor)
Doç Dr Ersin TUNCER (1998- halen devam ediyor)
 

  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem