Anasayfa İletişim
 
22 MAYIS AVRUPA OBEZİTE GÜNÜ MÜNASEBETİYLE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA BİLİM DALI DR. ÖĞR. ÜYESİ BARIŞ SARIAKÇALI'NIN AÇIKLAMASI

                                                          Avrupa Obezite Günü

 

Sağlığı olumsuz etkileyen kompleks ve multifaktöriyal bir hastalık olarak kabul edilen obezite, günümüzde önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen en önemli ikinci nedenidir.  Obezite,  başta tip 2 diyabet ve prediyabet olmak üzere kalp-damar hastalıları, hipertansiyon,  hiperlipidemi, serebrovaskuler hastalık, çeşitli kanserler, obstrüktif uyku- apne sendromu,  nonalkolik karaciğer yağlanması, gastroözöfagial reflü, safra yolları hastalığı, polikistik over sendromu, infertilite, osteoartroz ve depresyon gibi sağlık sorununa neden olarak sağlık harcamalarını artırmaktadır.

Dünya sağlık örgütü 2016 yılında, Türkiye’de 16 milyon obez birey bulunduğu ve % 29.5 prevalans ile Türkiye’nin, Avrupa’da obezitenin en sık görüldüğü ülke olduğunu bildirmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ‘nün 2017 yılı raporunda, 2015 yılında 20-79 yaş yetişkinlerde 34 ülkenin obezite ve fazla kilolu prevelansı sırasıyla %19.4 ve % 34.5 iken, Türkiye ‘de  %22.3 ve %33.1 olduğu bildirilmiştir.

Obezite görülme sıklığının artışının başlıca nedenleri, özelikle ulaşım, eğlence, üretim ve tarım sektöründe gelişen teknoloji ile birlikte, yaşam biçiminin kolaylaşmasına ikincil olarak fiziksel aktivitenin azalması ve beslenme alışkanlıklarının hızla değişmesi sonucu enerji alımının artması sonucudur. Ayaküstü (fat-food) hızlı yenen sağlıksız besinler rafine karbonhidrattan zengin bitkisel liflerden fakir, aşırı yağlı, enerji – yoğun beslenme tarzı obeziteye yol açan en önemli faktörlerden birisidir.  Ayrıca boş zamanları kolaylıkla dolduran ileri teknolojik araçların (akıllı cep telefonları, televizyon, bilgisayar, tb ve ev sineması vb. )  kullanımının yaygınlaşması obezitenin artmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde obeziteyi belirleyici en önemli nedenlerin yaşlanma, diyabet ve HT olduğu, buna ilaveten yaşanılan çevre (yerleşim yeri ve bölgesi) , sosyal durum, düşük eğitim düzeyi, fiziksel inaktivite, ekmek tüketimi,  tütün ve alkol kullanımı gibi yaşam tarzını belirleyen etmenlerin de obezite gelişmesine katkıda bulunduğu ortaya konmuştur.

Obezitenin önlenmesi için toplumun tüm katmanlarını kapsayacak, uygulanması kolay ve ucuz yeni müdahale programlarının geliştirilmesi ve bunların acilen uygulanmaya konulması şarttır.

 

 

 

                                               Dr. Öğr. Üyesi Barış SARIAKÇALI

                                              Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı 

TÜM HABER ve ETKİNLİKLER
  Tasarım ve Kodlama:C.Ü.Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Bilgi İşlem