x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - SİVAS YÖRESİNDE OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI TANILI HASTALARDA PKD1 GENİ MUTASYONLARININ TANIMLANMASI Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2017 - 01.08.2018 49500 TÜRK LİRASI
  • 2 - Yunt Dağı Bölgesinde kromozomal abnormalitelerin araştırılması Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 11.03.2010 - 16.01.2013 86.740,05 TÜRK LİRASI
  • 3 - Şizofrenide MB COMPT promotor bölgesinin Metilasyon Spesifik Memenin Duktal karsinomalarında BRCA 1 ve BRCA 2 gen mutasyonlarında epigenetik değişikliklerin incelenmesi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 5000
  • 4 - Şizofrenide MB COMPT promotor bölgesinin Metilasyon Spesifik PCR MSP yöntemi kullanılarak Hipometilasyonun araştırılması Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 5000
  • 5 - Türk Popülâsyonunda D1S80 ve Hum FABP2 GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMA Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 6000
  • 6 - Nitrozoprolidin ve Nitrozomorfolin in İnsan Kromozomlarına DNA ve RNA Sentezine Etkisi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 4000
  • 7 - Van Gölüne Endemik Olan İnci Kefali Chalcalburnus tarichi PALLAS 1811 Kromozomlarının C G ve Restriksiyon Endonükleazlar Alu I Nhe I Hae III Mbo I Hinf I ile Bantlanması F 87 no lu C Ü Araştırma Fonu Projesi Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 5000
  • 8 - Toplumda Faktör V Leiden Gen Polimorfizmi ve Allel Sıklığı Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 5000
  • 9 - Adenomatozis Poliposis Coli APC Gen Promoter Hipermetilasyonunun Kolorekta Kanser Etiyolojisindeki Rolü Proje Koordinatörü DİĞER Tamamlandı - 4000