x
x

Akademik CV
PROJELER

  • 1 - SİVAS YÖRESİNDE OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI TANILI HASTALARDA PKD1 GENİ MUTASYONLARININ TANIMLANMASI Araştırmacı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 01.03.2017 - 01.08.2018 49500 TÜRK LİRASI
  • 2 - Tekrarlayan gebelik kaybı olan hastalarda glutatyon S transferaz polimorfizminin bir risk faktörü olarak araştırılması Yürütücü Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Tamamlandı 22.04.2014 - 19.11.2015
  • 3 - kolorektal kanserlere epigenetik yaklaşım Araştırmacı BAP Tamamlandı -
  • 4 - Mide ve kolon tümörlü hastaların tümör hücrelerinin genetik analizlerine göre lenf nodu tutulum düzeylerinin tahmin edilmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı -
  • 5 - Ailevi Akdeniz Ateşi hastalarında karotis intima media kalınlığı ile GST gen polimorfizmi arasındaki ilişki Araştırmacı BAP Tamamlandı -
  • 6 - Astımlı çocuk hastalarda MDR C T gen polimorfizmi sıklığının belirlenmesi Araştırmacı BAP Tamamlandı -