x
x

DUYURUCumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi EğitimiUlusal Akreditasyon Süreci

     Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK) Ziyaret Ekibi Tarafından Yerinde Değerlendirildi.


      Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin Ocak 2012’de UTEAK’a yaptığı akreditasyon başvurusundan sonra, dokuz başlık altında toplanan 85 ulusal standart yönünden Fakültemiz UTEAK Ziyaret Ekibi tarafından yerinde değerlendirmiştir. Fakültemizin hazırladığı Özdeğerlendirme Raporu, 85 adet standartın her biri için mevcut durumu, yapılan iyileştirmeleri ve sağlanan gelişmeleri içerecek şekilde Eylül 2012’de UTEAK’a sunulmuştur. UTEAK tarafından akredite edilebilme koşulu en azından 45 adet temel standartın karşılanmış olmasıdır. Bu çalışmalar kapsamında yapılan düzenlemeler sonucu, tıp eğitiminde sürekli yenilenme ve gelişmeyi sağlayıcı bir alt yapı oluşturulmuş ve çalışmaların tamamına tıp öğrencileri aktif bir biçimde katılmışlardır.


      Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin UTEAK’a sunduğu Özdeğerlendirme Raporu, UTEAK tarafından incelenmiş, içindeki bilgi ve belgelere dayalı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinin temel standartları sağladığı kararına varılmıştır. Sonraki aşama standartları karşılama durumunun UTEAK tarafından görevlendirilmiş tarafsız ve 6 kişiden oluşan bir uzman ekip tarafından yerinde değerlendirilmesiydi. Bu amaçla UTEAK Ziyaret Ekibi 16-20 Aralık 2012 tarihleri arasında yerinde değerlendirme çalışmaları için Fakültemize ziyarette bulundu. Ziyaret Ekibi’nin hazırladığı rapor sonucuna göre, akreditasyon kararı UTEAK tarafından 2013 Şubat ayı içerisinde fakültemize bildirilecektir.
 

      Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Amacı: Hekim yetiştirmede mezunların kalitesini güvenceye alacak bir mekanizmanın ve bir kurumun oluşturulması ve işletilmesidir. Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu, bu gelişmelerin merkezinde yer almaktadır. Son amaç sağlık hizmetlerinin ve toplum sağlığının geliştirilmesidir. ABD’de çalışmak ve/veya mezuniyet sonrası eğitime orada devam etmek isteyenlerin geçmek mecburiyetinde oldukları ECFMG (Educational Commission For Foreign Medical Graduates) Sınavı’na girebilmek için, 2023 yılından itibaren mezun olunan tıp fakültesinin Dünya Tıp Eğitimi Federasyonunun standartlarıyla uyumlu bir akreditasyon sertifikasına sahip olması koşulunun aranacağı duyurulmuştur. 

      Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu (UTEAK): Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde 2008’de kurulmuş olan UTEAK, 30 Kasım 2011 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Programları'nın akreditasyonu için ulusal bir Kalite Güvence Kuruluşu olarak tanınmıştır. UTEAK, çalışmalarını halen YÖK önerisiyle kurulmuş bağımsız bir kuruluş olan “Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)” bünyesinde yürütmektedir. 

     Türkiye’de tıp eğitimi akreditasyon süreci: Türkiye’de tıp eğitimi akreditasyon süreci 2010 yılı başvurularıyla başlamış, Kasım 2012 tarihi itibariyle 13 tıp fakültesi (Akdeniz, Başkent, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, Marmara, Pamukkale, Çukurova, Uludağ, Ondokuz Mayıs, Kocaeli ve Erciyes Üniversiteleri) akredite olmuştur. Bunların 12’si 2010 başvuruları, biri (Erciyes Üniversitesi) 2011 başvuruları sonucu gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesininde içinde olduğu 4 tıp fakültesi ziyaret sonrası değerlendirme aşamasındadır. 

Tüm Duyurular